Godsvognsmateriel ved TSB

Aabne Godsvogne

Litra E, nr 11 – 12

De første aabne godsvogne hos TSB var disse smaa to-akslede vogne, som anskaffedes til banens aabning. De var solidt bygget, hvorfor der stadig er faa eksemplarer tilbage i daglig drift. Men det fremgaar ogsaa tydeligt, at de ikke har særlig stor kapacitet. Det var derfor nærliggende snart at anskaffe afløsere i større udgave. Der blev derfor ikke anskaffet flere end den første sending af disse vogne til TSB.

Litra EE, type E, nr 25 – 26, 30

De smaa to-akslede vogne, litra E, viste sig som nævnt at være for smaa til at klare behovet. Løsningen herpaa blev anskaffelsen af denne vogntype efter kendt østrigsk forbillede. Det er en meget solid 4-asklet type, og den er ret lang, hvorved den opnaar en ganske god lasteevene. De ret høje sider viste sig dog hurtigt at være en hemsko i relation til transport af tømmer. Det var grunden til at vogntypen hurtigt blev suppleret med en anden type, se nedenfor. Med ankomsten heraf kunne indtil videre to vogne afses til ombygning til tankvogne (se F51-52).

Litra EE, Type R, nr 27 – 29

Til tømmerbrug anskaffedes derefter denne vogntype, som ogsaa finder sine aner i det østrigske. Vogntypen er ganske kraftigt bygget og har gjort god fyldest i forbindelse med tømmertransporterne fra især delstrækning II og Tulldal-skovene. Tømmer har nu ikke været deres eneste omraade: stort set alle typer gods er befordret paa disse vogne, og de fungerer lejlighedsvis ogsaa som banens sværgodstransportere – i mangel af andet.

Firmavogne, privatejede

Litra F, nr 51 / 52

Vognene F 51 og 52 tilhører Senta-virksomheden Senta Brændsel, som ligger paa Senta station med sidespor baade fra FSB og TSB. Derved skal produkterne ikke omlades for viderelevering til kunder langs TSB, da man oplagrer saavel flydende som fast brændsel paa firmaets egen plads. Vognene er tidligere aabne godsvogne af litra EE, type E, som er forsynet med en tank fra Skummer Maskinfabrik paa delstrækning II. F 51 var i sagens natur den første – lidt af et eksperiment, men den viste sig fuldt tilfredsstillende, og da efterspørgselen paa flydende brændsel har været stigende, købte man endnu en EE-vogn af TSB og byggede den om.

Litra F, nr 53 / 54

F-vognene med numrene 53 / 54 tilhører egentlig Tulstad, Fjellandsk Brødfabrik, uden for Tulldal by, hvor de anvendes til transport af mel o.l. mellem Senta omladning og Tulstads eget sidespor. Vognene er udviklet i Schweiz til transport af cement, men hos Tulstad fandt man, at vognene ville kunne lette omladningen fra normal- til smalspor, samt indladningen i virksomhedens egne siloer. Der er saaledes placeret læsse- / lossefaciliteter baade i Senta og hos Tulstad selv. Vognene er 2-akslede og faktisk en kende bredere end banens godkendte profil. Da det dog er udformet med “rund haand” er der ingen driftsmæssige problemer heri.

Lukkede Godsvogne

Litra G, nr 3-5

Samtidig med anskaffelsen af de første smaa aabne godsvogne, modtog banen naturligt nok ogsaa en serie tilsvarende lukkede vogne. Omend de har tjent banen godt, var det alligevel ogsaa for deres vedkommende hurtigt klart, at der maatte større vogne til at klare driften. De er dog stadig paa materiellisten for de laster, som kan rummes i dem.

Litra GG, nr 21 – 22

GG nr 21-22 er de oprindelige 4 akslede godsvogne hos TSB. De er bygget efter østrigsk mønster omend kortere end deres udenlandske forbillede. Basalt set er de en forlænget udgave af de 2-akslede vogne, litra G, og i praxis ligger de nogenlunde midt mellem disse og de tilsvarende østrigske vogne. En enkelt undtagelse er nr 23, som er bygget til fuld længde efter de østrigske normalier. Den er købt brugt fra Nordfjellands Kyst Bane ved dennes nedlæggelse, og anvendes primært til meget voluminøse laster.

Litra GG, nr 18-19

Denne lidt sværere vogntype blev overtaget fra Senta Vestbaner, hvor den havde gjort fyldest i en aarrække. Den er – naturligvis – lidt kraftigere bygget end TSB’s oprindelige lukkede fireaskslere. Og med sine to par døre kan læsning og losning ogsaa ske mere fleksibelt. De er derfor faldet godt til, og nyder stor anseelse baade blandt personale og kunder.

Kabuser

Litra Z, nr 1-2

Til brug for mandskabsbefordring og -kvarterer i godstog har man alle dag haft en række kabuser til raadighed. For tiden varetages tjenesten af vognene Z nr. 1 og 2, som følger bagest i alle godstog, medmindre de fremføres med maskinerne 5 eller 9. Disse maskiner har to kabiner, hvorfor togfører og 2. bremsemand kan opholde sig her. Det benyttes primært i overførselstræk Senta – Eista (delstr. II). Disse tog skal vende i Skaglun, og man sparer derfor ogsaa at flytte kabusen bagest ved omløbet her. Manskabet foretrækker dog kabuserne, da de i sagens natur har bedre pladsforhold og efterhaanden har faaet et præg efter de, der bruger dem dagligt.

Videre til Sporplaner – Tulldal-Senta