Mineselskabet Mjølner Verk

– og jernbanerne i Sindre Fältet

Brydning af kobbermalm og smeltning af kobber i Sindre Fältet har staaet paa siden femten hundrede tallet. Den tidlige malmbrydning startede i 1532 i et dagbrud beliggende midt i Sindre Fältet. I 1674 aabnede Magdalene Skakten, og dermed startede brydning af malm under jordens overflade.

Sindre fältet i slutningen af 1920´erne hvor jernbanen havde sin største udbredelse i fältet.

Det første smelteværk, med navnet Mullhytten, blev opført 1 kilometer nord-øst for dagbruddet i udkanten af Sindre Fältet ved Siljan søen. Tidspunktet er ikke kendt, og enkelte kilder beskriver malm transport over Siljan søen omkring 1570. Det maa derfor antages at Mullhytten er opført 1580-1590.

Udsigt fra Mullhytten i retning mod Mjølner Verk.

Mullhytten blev dog opgivet i løbet af faa aar paa grund af daarlige adgang til vandkraft, og blev siden det administrative centrum i Sindre Fältet. En ny hytte, der for første gang bar navnet Mjølner Verk, blev i 1621 opført helt mod vest og lidt nord for Rypemosen. Der blev samtidig anlagt en transportvej, kaldet Kobbervejen, fra dagbruddet og ned til hytten.

En Syd Skakt blev aabnet i 1802 og i 1908 aabnede Nye Skakt i det nordlige af Sindre Fältet, samtidig med at første del af Midtbanen aabnede mellem Almbag og Havanger. I 1909 kom jernbanen ind i Sindre Fältet og samtidig opførtes en ny smeltehytte, Mjølner Verk Øvre, midt imellem Magdalene Skakten og Mullhytten. I slutningen af 1920 saa det ud til at al malmbrydning ville stoppe i løbet af maaske 5 aar. Alle 3 skakte var ved at være udtømt for malm med et tilstrækkeligt indhold af kobber. Selskabet gennemførte midt under den store depression en meget dyr og grundig undersøgelse af fältets undergrund. Der var en meget store forekomst, men svært tilgængelig med stollebrydning som var blevet brugt hidtil. Selskabet besluttede alligevel at investere i en ny skakt, Dronninge Skakten. De tekniske anlæg blev placeret under jorden i den helt ombyggede Nye Skakt, og der blev etableret underjordisk forbindelse mellem Dronninge Skakt og Nye Skakt.

Midt i 1930´erne var det kun Dronninge Skakten der var i drift som mine. Det var ogsaa en forudsætning, at kun en af smeltehytterne Mjølner Verk og Mjølner Verk Øvre skulle fortsætte, men det viste sig hurtigt, at der ville være betydelige produktions fordele ved at drive begge hytter. Mjølner Verk blev udstyret med en stor ovn beregnet paa produktionen med almindeligt kobbermalm. I Mjølner Verk Øvre foregaar der en produktion med en særligt ren kobbermalm, der har vist sig at være bedre egnet til den noget mindre ovn i Mjølner Verk Øvre.

Smeltehytten på Mjølner Verk.

Ejerskabet til Sindre Fältet har skiftet mange gange gennem tiden. Oprindeligt var Fältet delt mellem 2 herregaarde, og det var ejeren af det sydlige Fält der startede minedriften. Siden kom ejeren i uføre som følge af tvivlsomme forretninger, og en samling købmænd fra Albatros overtog jorden som del i et forlig. Minedriften blev fortsat uændret med de nye ejere. I starten at 1800 tallet kom der en tysk storkøbmand Ruffus von Felssmeier med i kredsen for at skaffe midler til udbygning af Syd Skakten. I 1823 begyndte von Felssmeier at opbygge mineselskabet Mjølner Verk, og købte bla. ogsaa den nordlige del af Sindre Fältet. Nu var hele Fältet i hænderne paa mineselskabet Mjølner Verk.

Kokstoget ankommer til Mjølner Verk. Klik for stort billede.

Samtidig med Midtbanens bygning foreslog kredsen bag Mjølner Verk, at der blev bygget en kort jernbane fra Mjølner station og ind i Sindre Fältet, saaledes af Syd Skakten og Magdalene Skakten kom i direkte forbindelse med jernbanenettet. Banen blev ført frem til Mullhytten i udkanten af Fältet og nogle faa hundrede meter fra Siljan søen, men dog begrænset af den stejle klippen væg ned mod søen.

Jernbanen ejes af mineselskabet Mjølner Verk, men selskabet har aldrig selv trafikeret strækningen. Der blev fra starten indgaaet en aftale med FSB om trafikering med godstog til og fra Mjølner station. I 1909 fik mineselskabet aftalt at banen ogsaa skulle trafikeres med arbejdertog til og fra Almbag i forbindelse med morgen og aften skiftene. Da Nye Skakt kom i gang i 1920 blev aktiviteten saa stor at der ogsaa uden for skifte tiderne var behov for en persontrafik. Der var nu saa mange administrative funktioner og service opgaver i dagtimerne, at mineselskabet overtalte FSB til at lade et lokomotiv og en vogn tage turen op til Mullhytten under opholdet i Mjølner nogle gange i løbet af dagen. Denne praksis ophørte i slutningen af 1950´erne , og derefter er det kun arbejdertogene der udfører persontransport.

Videre til Mjølner Verk 0.2

Videre til Mjølner Verk Øvre 1.0

Oversigt med de centrale bygninger på Mjølner Verk. Kokstårn, Smeltehytte, Lagerbygning og Slagge højen.