Vedtægter for Fjellandske Jernbaners Fællesraad

Paragraf 1
Stk. 1. – Fællesraadets formaal er at fremme kendskabet til landet Fjelland og den fjellandske jernbanedrift.
Stk. 2. – Fællesraadet er stiftet d. 23.05.1963 paa hotellet i Olaus. Fællesraadets hjemsted er hos den til enhver tid fungerende forretningsfører.
Stk. 3. – Vedtægterne er sidst ændret ved Nytaarskuren d.24.01.2004.

Paragraf 2
Stk. 1. – Fællesraadet tegnes af formanden. I formandens fravær tegnes Fællesraadet af forretningsføreren, hvis et flertal af medlemmerne bifalder dette.
Stk. 2. – Formandens beslutninger er definitive.

Paragraf 3
Stk. 1. – Fællesraadets højeste myndighed er Nytaarskuren, der skal afholdes hvert aar i januar maaned.
Stk. 2. – Nytaarskuren skal indeholde følgende punkter.

1. Velkomst.
2. Genvalg af formand.
3. Valg af forretningsfører.
4. Eventuelle Løbende sager.
5. Eventuelt.
6. Festmulje med glødeskaller og kold Gemsebryg.
7. Eventuelt, fortsat
8. Boblevand og kransekage.

Stk. 3. – Sager, der ønskes behandlet paa Nytaarskuren, skal blot fremlægges under mødet. Er det sager angaaende sporplaner, er det dog almindelig pli at informere forretningsføreren, saaledes at der kan fremskaffes rigelige mængder af friske fisk.
Stk. 4. – Nytaarskuren afholdes paa skift af de enkelte distrikter eller privatbaner. Gode velrenomerede fjellandske firmaer maa sponsorere Nytaarskuren.

Paragraf 4
Formand er paa livstid generaldirektøren for de Fjellandske Stats Baner, Hr. Theodorr Krummeligegebyrr. Nytaarskuren skal hvert aar vedgaa, at generaldirektøren er værdig til at fortsætte i embedet.

Paragraf 5
Stk. 1. – Forretningsføreren vælges for et aar ad gangen blandt Fællesraadets medlemmer.
Stk. 2. – Forretningsføreren dækker personligt alle fællesraadets udgifter.
Stk. 3. – Forretningsføreren kan, dersom han ikke magter selv at dække udgifterne, inddrive et solidarisk bidrag fra alle deltagere i et udgiftskrævende arrangement, hvis der er almindelig enighed om dette.
Stk. 4. – Forretningsføreren er ansvarlig for, at Nytaarskuren bliver indkaldt.

Paragraf 6
Stk. 1. – Hvis et medlem af Fællesraadet pludselig skulle føle trang til en ekstra kur, kan en saadan indkaldes af medlemmet.
Stk. 2. – Dagsordenen til ekstrakuren skal indeholde følgende punkter:

1. Velkomst.
2. Aarsag til kurens indkaldelse.
3. Løbende sager
4. Almindelig mulje med tilbehør.
5. Eventuelt.

Paragraf 7
Stk. 1. – Alle ansatte ved de fjellandske jernbaner kan indstilles til optagelse i fællesraadet. Jvf. paragraf 7, stk.2, stk.3, stk.4 og stk 5.
Stk. 2. – For at kunne blive indstillet til optagelse i Fællesraadet kræves, at ansøgeren har gennemført praktisk tjeneste paa flere fjellandske jernbaner med et tilfredsstillende resultat. Jvf. paragraf 7 stykkerne 3 hhv. 4.
Stk. 3. – Har den indstillede under udførelsen af den ham af jernbanen paalagte tjeneste faaet paataler af klasserne“ Overdreven kulance” , “Misforstaaet tjenstivrighed” eller “Nidkær malkonduite”, vil det blive betragtet som en fordel. Jvf. paragraf 7 stk. 2.
Stk. 4. – Inden optagelse i Fællesraadet bør den indstillede undgaa paatale af klasserne “Repeterende utilbørlighed” og “ Selvhævdende paragrafrytteri”. Jvf. paragraf 7 stk.2 og især stk. 5.
Stk. 5. – Den endelige optagelse skal godkendes enstemmigt af alle Fællesraadets medlemmer.

Paragraf 8
Et medlem kan ekskluderes, hvis et flertal af Fællesraadets medlemmer stemmer herfor.

Paragraf 9
Stk. 1. – Medlemmer af Fællesraadet er berettiget til at deltage i arrangementer, der afholdes af FSSF (Fjellandske Statsbaners Selskabelige Forening), Odda Husmoderforening og Galetours. Desuden opnaas ret til konsultationer hos dr. Nielsen.
Stk. 2. – Medlemsskab af Fællesraadet er ikke foreneligt med et medlemsskab af JAAL (Jappedalens Anti-Alkohol Liga).

Paragraf 10
Stk. 1. – Fællesraadet kan opløses, hvis Nytaarskuren og en til dette formaal særligt indkaldt kur vedtager dette i almindelig enighed.
Stk. 2. – Dagsordenen paa den særlige kur skal indeholde følgende punkter:

1. Velkomst.
2. Opløsning af Fællesraadet.
3. Sørgemulje med gravøl.
4. Udveksling af memoirer fra Fællesraadets virke.
5. Udbæring af fanen.

Stk. 3. – Ved Fællesraadets opløsning realiseres Fællesraadets aktiver, og følgende foretagender betænkes i nævnte rækkefølge:

1. Rekreationshjemmet for nedslidte elevatorførere, beliggende i Irvne. v/Irina Smirnoff Glastmost
2. Hjerkinn Husmoderforening v/Gertrude S. T. von Ramtud
3. Opfinderen af “”Bareligetangen” Smedelærling Karl S. M. Art, Olden.
4. Dansk Modeljernbane Union